6-Day Push Pull Legs (PPL) Program

PPL Pull Day (Wednesday & Saturday)
PPL Push Day (Thursday & Sunday)
PPL Leg Day (Friday & Monday)